COURSE/WORKSHOP/SEMINAR MANAGEMENT | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
» SERVICES » COURSE/WORKSHOP/SEMINAR MANAGEMENT

COURSE/WORKSHOP/SEMINAR MANAGEMENT

Pusat Islam Universiti (PIU) UPM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1988 dengan matlamat untuk menjadi sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan penyampaian perkhidmatan keagamaan dan kerohanian di kalangan warga UPM serta masyarakat sekitarnya.bagi menyokong hasrat ini, PIU antara lain berperanan merancang dan melaksanakan aktiviti dengan memberikan tumpuan terhadap:

 1. Kecemerlangan sahsiah dan modal insan dengan mengambil kira perkembangan intelek, emosi, fizikal dan spiritual;
 2. Keagamaan dan kerohanian yang menjana pemerkasaan aqidah, ibadah dan akhlak bagi melahirkan generasi Khair Ummah serta merealisasikan insan yang bercirikan Ahsan Al-Taqwim;
 3. Pemantapan kerohanian dan keagamaan yang bagi memantapkan lagi iman, taqwa dan ihsan sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan ICT;
 4. Pengintegrasian ilmu, kemahiran, iman dan amal secara bersepadu bagi melahirkan insan bermentaliti kelas pertama, berpesonaliti unggul serta berakhlak mulia; dan
 5. Memberikan kerjasama penuh kepada PTJ dalam UPM, agensi kerajaan, pihak swasta dan pelanggan dalam hal ehwal Islam serta seumpamanya demi masa depan Islam dan umatnya.
 6. Kesemua aktiviti yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan matlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dan peradaban yang unggul selari dengan visi dan misi PIU.
 7. Selaras dengan peranan tersebut, PIU telah merancang pelbagai aktiviti kerohanian dan keagamaan termasuklah kerjasama dengan agensi-agensi lain.

 

Antara Kursus Yang dijalankan oleh Pusat Islam adalah :

1.KURSUS PRA PERKHAWINAN SIRI 1,2,3 DAN 4

 • Latar Belakang
 • Pusat Islam Universiti (PIU) UPM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1989 dengan matlamat untuk menjadi sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan penyampaian perkhidmatan keagamaan dan kerohanian di kalangan warga UPM serta masyarakat sekitarnya.

 Bagi menyokong hasrat ini, PIU antara lain berperanan merancang dan melaksanakan aktiviti dengan memberikan tumpuan terhadap:

 1. Kecemerlangan sahsiah dan modal insan dengan mengambil kira perkembangan intelek, emosi, fizikal dan spiritual;
 2. Keagamaan dan kerohanian yang menjana pemerkasaan aqidah, ibadah dan akhlak bagi melahirkan generasi Khair Ummah serta merealisasikan insan yang bercirikan Ahsan Al-Taqwim;
 • Pemantapan kerohanian dan keagamaan yang bagi memantapkan lagi iman, taqwa dan ihsan sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan ICT;
 1. Pengintegrasian ilmu, kemahiran, iman dan amal secara bersepadu bagi melahirkan insan bermentaliti kelas pertama, berpesonaliti unggul serta berakhlak mulia; dan
 2. Memberikan kerjasama penuh kepada PTJ dalam UPM, agensi kerajaan, pihak swasta dan pelanggan dalam hal ehwal Islam serta seumpamanya demi masa depan Islam dan umatnya.
 • Kesemua aktiviti yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan matlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dan peradaban yang unggul selari dengan visi dan misi PIU.
 • Selaras dengan peranan tersebut, PIU telah merancang pelbagai aktiviti kerohanian dan keagamaan termasuklah kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).
 • Pihak PIU akan memohon persetujuan daripada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) untuk melaksanakan program “Kursus Pra Perkahwinan Sesi 1/2019” yang akan diadakan pada 09-10 Mac 2019 di Dewan Kuliah, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM.
 • Program “Kursus Pra Perkahwinan Sesi 1/2019” ini merupakan aktiviti tahunan Pusat Islam UPM sebagai persediaan untuk pasangan-pasangan yang bakal melangsungkan perkahwinan. Kursus ini dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) berdasarkan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam yang telah disediakan. Diharapkan kursus ini mampu menyediakan bimbingan kepada peserta sebagai bekalan asas untuk membina rumahtangga yang cemerlang mengikut konsep Islam.
 • Objektif

Di antara objektif penganjuran program ini adalah untuk:

 

 1. Melahirkan pasangan suami/isteri yang mempunyai asas pengetahuan agama dalam pembinaan rumahtangga Islam.
 2. Membentuk akhlak rumahtangga Islam dalam kehidupan berkeluarga.
 3. Memberi pendedahan berhubung tanggungjawab suami/isteri dari segi Syara’.
 4. Membekalkan persediaan rohani dan jasmani kepada pasangan yang bakal mendirikan rumahtangga.
 • Impak Kepada PIU dan UPM

Penganjuran kursus ini akan memberi impak yang signifikan kepada PIU dan UPM seperti berikut:

 

 1. Mempelajari dan memahami kepentingan PIU dalam bergerak bersama agensi luar untuk meningkatkan mutu pengetahuan, kemahiran dan penghayatan Islam secara bersistematik, efisyen dan berkesan;
 2. Memberikan pendedahan kepada warga UPM berkaitan prosedur dan tatacara permohonan untuk berkahwin yang menjadi perkara penting dalam pembinaan rumah tangga.
 • Menjadikan Pusat Islam Universiti sebagai Pusat Perkhidmatan pembangunan ummah yang sentiasa relevan menerusi kepelbagaian aktiviti yang dianjurkan.
 1. Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam dan luar kampus dalam memberikan ilmu kepada warga UPM dan masyarakat setempat, serta memupuk jalinan hubungan yang lestari.

 

 

2. SEMINAR PASCA PERKAHWINAN 

 • Latar Belakang

 

 • Pusat Islam Universiti (PIU) UPM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1989 dengan matlamat untuk menjadi sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan penyampaian perkhidmatan keagamaan dan kerohanian di kalangan warga UPM serta masyarakat sekitarnya.

 

 • Bagi menyokong hasrat ini, PIU antara lain berperanan merancang dan melaksanakan aktiviti dengan memberikan tumpuan terhadap:
 1. Kecemerlangan sahsiah dan modal insan dengan mengambil kira perkembangan intelek, emosi, fizikal dan spiritual;
 2. Keagamaan dan kerohanian yang menjana pemerkasaan aqidah, ibadah dan akhlak bagi melahirkan generasi Khair Ummah serta merealisasikan insan yang bercirikan Ahsan Al-Taqwim;
 • Pemantapan kerohanian dan keagamaan yang bagi memantapkan lagi iman, taqwa dan ihsan sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan ICT;
 1. Pengintegrasian ilmu, kemahiran, iman dan amal secara bersepadu bagi melahirkan insan bermentaliti kelas pertama, berpesonaliti unggul serta berakhlak mulia; dan
 2. Pemberikan kerjasama penuh kepada PTJ dalam UPM, agensi kerajaan, pihak swasta dan pelanggan dalam hal ehwal Islam serta seumpamanya demi masa depan Islam dan umatnya.

 

 • Kesemua aktiviti yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan matlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dan peradaban yang unggul selari dengan visi dan misi PIU.

 

 • Selaras dengan peranan tersebut, PIU telah merancang pelbagai aktiviti kerohanian dan keagamaan termasuklah kerjasama dengan agensi-agensi lain.

 

 • Pihak PIU akan memohon persetujuan daripada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau konsultansi-konsultansi lain untuk melaksanakan program “Seminar Keluarga Bahagia 2019” yang akan diadakan pada 25 April 2019 di Dewan Reka bentuk, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, UPM.

 

 • Program “Seminar Keluarga Bahagia 2019” ini merupakan aktiviti Pusat Islam UPM sebagai panduan untuk pasangan-pasangan yang telah melangsungkan perkahwinan. Seminar ini dianjurkan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat Dan Endowmen (WAZAN). Diharapkan seminar ini mampu menyediakan bimbingan kepada peserta sebagai bekalan asas dalam membina rumahtangga yang cemerlang mengikut konsep Islam.

 

 • Objektif

Di antara objektif penganjuran program ini adalah untuk:

 • Memberi pengetahuan kepada ibu-bapa cara mendidik anak dengan cara yang betul.
 • Mengurangkan jumlah penceraian yang meningkat di dalam masyarakat Islam yang mana merupakan antara faktor berlakunya gejala sosial dikalangan remaja Islam.

 

 • Impak Kepada PIU dan UPM

Penganjuran kursus ini akan memberi impak yang signifikan kepada PIU dan UPM seperti berikut:

 

 1. Mempelajari dan memahami kepentingan PIU dalam bergerak bersama agensi luar untuk meningkatkan mutu pengetahuan, kemahiran dan penghayatan Islam secara bersistematik, efisyen dan berkesan;
 2. Memberikan pendedahan kepada warga UPM berkaitan prosedur dan tatacara permohonan untuk berkahwin yang menjadi perkara penting dalam pembinaan rumah tangga.
 • Menjadikan Pusat Islam Universiti sebagai Pusat Perkhidmatan pembangunan ummah yang sentiasa relevan menerusi kepelbagaian aktiviti yang dianjurkan.
 1. Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam dan luar kampus dalam memberikan ilmu kepada warga UPM dan masyarakat setempat, serta memupuk jalinan hubungan yang lestar.

 

3. BENGKEL PENGURUSAN JENAZAH 

 

Latar Belakang

Modal insan merupakan perkara yang amat perlu diberi perhatian dalam pembangunan sesebuah negara. Kehancuran modal insan merupakan petanda keruntuhan sesebuah negara bangsa. Sehubungan itu, modal insan perlu dibangunkan serta dimantapkan supaya ia mampu menjadi agen dalam membangunkan negara untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Pembagunan modal insan tidak boleh lari dari memenuhi keperluan aspek jasmani dan rohani. Dua aspek ini perlu dimantapkan secara seimbang supaya melahirkan insan yang mampu mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat. Justeru, Seksyen Pendidikan dan Bimbingan bercadang untuk menganjurkan Bengkel Pengurusan Jenazah 2019. Hal ini bagi memastikan modal insan dapat disusburkan dalam kalangan staf dan mahasiswa UPM. Selain itu, Pusat Islam UPM juga telah melaksanakan aktiviti keagamaan dan kerohanian yang lain seperti Kuliah Tasawwur Islam, Kursus Sembelihan, Kursus Pra-Perkahwinan, Ihya Ramadhan dan lain-lain lagi. Inisiatif penganjuran program-program sebegini menunjukkan pertambahan kesedaran staf dan mahasiswa untuk membantu dalam usaha memberikan pengisian rohani yang mampu membantu memantapkan sahsiah insan.

 1. Objektif
 1. Melahirkan individu yang memiliki pengetahuan dan meningkatkan kemahiran dalam pengurusan jenazah selaras dengan kehendak al-Qur’an dan al-Sunnah.
 2. Memberi pendedahan dan maklumat kepada peserta mengenai proses dan konsep yang bakal diperolehi melalui bengkel ini agar ianya dapat dipraktikkan serta untuk meningkatkan kemampuan mengurus jenazah dengan sempurna menurut hukum syarak.
 3. Sebagai kesinambungan ilmu fardu kifayah yang terus dipelajari dan diwarisi dari generasi ke generasi.
 4. Membekalkan persediaan rohani dan jasmani kepada peserta yang bakal menguruskan jenazah.

 

 

4. SEMINAR FARAID DAN HARTA PUSAKA 

Objektif

 1. Bertujuan untuk memberi pengetahuan am tentang ilmu Faraid.
 2. Bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta mengenai pembahagian harta secara adil menurut syariat Islam.
 3. Pendedahan kepada isu-isu klasik dan kontemporari yang berkaitan dengan Ilmu Faraid.
 4. Kemampuan untuk menganalisa masalah-masalah Faraid berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah tanpa mengabaikan kemampuan akal.

 

5. KURSUS ASAS HAJI BERSIRI 

 

PENGENALAN DAN OBJEKTIF KURSUS ASAS HAJI (KAH)

1.     PENGENALAN KAH

Kursus Asas Haji (KAH) adalah kursus pengenalan kepada ibadat haji, umrah dan ziarah. Kursus ini mengambil masa selama 17 sesi berturut-turut atau selama 4 bulan 1 minggu. Setiap siri mengambil masa selama 2 jam dan diadakan bermula dari bulan Rabiul Awal hingga Jamadil Akhir.

KAH terbuka kepada semua umat Islam yang berminat untuk mempelajari ilmu ibadat haji dan umrah serta hal ehwal pengurusan haji di Malaysia. Kursus ini diadakan di masjid-masjid yang terpilih antaranya masjid UPM di peringkat daerah seluruh negeri di Malaysia secara kerjasama antara Jabatan Agama Islam Negeri dan Lembaga Tabung Haji.
               
2.     OBJEKTIF KAH

Objektif KHB seperti berikut  :

2.1    Memberi pendedahan dan panduan ibadat haji dan umrah kepada bakal haji serta perkara berkaitan dengan Pengurusan Haji  dan penjagaan kesihatan;
2.2    sebagai pendedahan dan persediaan awal sebelum bakal haji berangkat ke Tanah Suci;
2.3    membantu mendapat haji mabrur. 

PENGENALAN DAN OBJEKTIF KURSUS INTENSIF HAJI (KIH)

1.          PENGENALAN KIH

 Kursus Intensif Haji (KIH) adalah lanjutan daripada Kursus Asas Haji. Ia dilaksanakan selama dua (2) hari dengan memberi penekanan kepada tajuk-tajuk khusus seperti jenis haji dan cara pelaksanaannya. Kursus ini diadakan dalam bulan Rejab dan Sya’aban.

Peserta kursus terdiri daripada mereka yang telah terpilih dan kategori calon menunggu menunaikan haji pada tahun semasa. Peserta akan ditetapkan mengikut pecahan kumpulan dalam jumlah antara 100-150 orang dalam setiap kumpulan, mereka diwajibkan hadir ke kursus ini.

Kursus ini diadakan di dewan atau masjid yang terpilih di setiap daerah. Kursus ini diadakan sebelum Kursus Khas Haji .

2.          OBJEKTIF KIH

Matlamat KIH ialah:

i.      Memberi pendedahan dan kefahaman yang lebih khususnya mengenai jenis dan cara pelaksanaan haji;

ii.      Melahirkan jemaah haji yang mempunyai pengetahuan yang mantap dan dapat melaksanakan ibadat haji dengan sempurna; dan

iii.     Membantu mendapat haji yang mabrur.  

PENGENALAN DAN OBJEKTIF KURSUS KHAS HAJI (KKH)

1.          PENGENALAN KKH

Kursus Khas Haji  (KKH) adalah kursus lanjutan daripada Kursus Intensif Haji. Ia dilaksanakan selama satu (1) hari dengan memberi penekanan kepada sesi amali ibadat haji.

Peserta kursus seperti berikut :

i.   Mereka yang tidak tahu membaca dan menulis serta  yang dan gagal dalam sesi ujian kefahaman sesi kedua dalam Kursus Intensif Haji (39% ke bawah);

Kursus ini diadakan di dewan atau masjid yang terpilih di setiap daerah. Kursus ini diadakan sebelum Kursus Perdana Haji. 

 2.          OBJEKTIF KKH

 Objektif  KKH ialah:

i.   Memberi pendedahan secara langsung cara mengerjakan haji melalui amali kepada warga emas dan mereka yang tidak dapat menulis dan membaca; dan

ii.  Melatih secara praktikal amalan haji dengan pelajaran seimbang ke arah keberkesanan bimbingan ibadat haji kepada jemaah haji yang terbabit.

PENGENALAN DAN OBJEKTIF KURSUS PERDANA HAJI (KPH)

1.  PENGENALAN KPH

Kursus Perdana Haji (KPH) adalah kursus terakhir yang akan diikuti oleh jemaah haji Malaysia. Ia dilaksanakan selama satu hari setengah (1½ hari) dengan memberi penekanan amali ibadat, seperti tawaf, sa’ie, wuquf, mabit dan melontar.

Kursus dilaksanakan pada bulan Syawal di peringkat pejabat TH negeri. Walau bagaimanapun bagi negeri Malaysia Timur, disebabkan oleh faktor geografi dan kemudahan pengangkutan yang terhad, pelaksanaannya dibuat diperingkat daerah iaitu dalam bentuk Taklimat Haji Perdana selama satu hari sahaja. Peserta kursus terdiri daripada mereka yang terpilih menunaikan haji pada tahun semasa.

2.          OBJEKTIF KPH

Objektif KHP ialah :

i.       Melahirkan jemaah haji yang mempunyai pengetahuan yang   mantap dari sudut ibadat, khususnya amali ibadat haji sebagai persiapan terakhir sebelum berangkat ke Tanah Suci;

ii.      Mendedahkan kepada peserta kursus suasana dan persekitaran jemaah haji yang ramai semasa melaksanakan ibadat haji;

iii.     Memberi maklumat mutakhir berhubung pengurusan haji sama ada di tanah air atau Tanah Suci.

 

 

UNTUK MAKLUMAT LANJUT BOLEH HUBUNGI PUSAT ISLAM MELALUI TALIAN : 03 97698588 (Ustaz Mohamad Aiman bin Ahmad Zahidi)

 

 

 

 

Updated:: 04/07/2023 [asmunir]

MEDIA SHARING

BWJXSAy:18:55